reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/193/10 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bakałarzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bakałarzewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/126/05 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 06.05.2005 r. Nr 107, poz. 1286).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Nowikowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/193/10
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

REGULAMIN

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY BAKAŁARZEWORozdział IPostanowienia ogólne§ 1 . Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bakałarzewo, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.


§ 2. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.


§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom i słuchaczom, szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


§ 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny.

Rozdział IISposób ustalania wysokości stypendium szkolnego§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy

w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa

w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,

poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).

3. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, jest ustalania na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy, o której mowa w ust.7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust.2 i 3.

4. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium

o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust.5.

5. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowaw art. 6 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6. Wnioskodawca określa we wniosku okoliczności, o których mowa w ust. 1.


§ 6. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty,

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych .

2. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości uwzględniającej kryteria dochodowe na osobę w rodzinie ucznia, jak niżej:

Lp.

% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

1.

od 0 do 50

80 - 200

2.

od 50 do 70

80 - 150

3.

od 70 do 100

80 - 100

3. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w§ 6 ust. 2 jest większa niż kwota przyznana do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie z rodzin o najniższych dochodach, o których mowa w§ 5 ust.1 i 2.

4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

5 . Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział IIIFormy udzielania stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów.§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Gminy Bakałarzewo, w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

4) stypendium szkolne może być także udzielanew formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach,

o których mowa w ust 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także

w formie, o której mowa w ustępie 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych

i kolegiów pracowników służb społecznych, udzielenie stypendium w formach,

o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest celowe.

2.Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział IVTryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Bakałarzewo w drodze decyzji administracyjnej.


§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,

o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego zawiera w szczególności:

1)imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2)miejsce zamieszkania ucznia;

3)dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 4;

4)pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej innej niż forma pieniężna.

4. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Bakałarzewo do dnia15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

6. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.

7. Do opiniowania wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt powołuje komisję stypendialną.

8. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt w odrębnym zarządzeniu.

§ 10. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Stypendium szkolne wypłacane jest w ratach miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga stypendium może być realizowane jednorazowo lub w innych okresach niż wymienione w ust. 2.

4. W decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium określa się okresy wypłat,

o których mowa w ust. 2 oraz termin rozliczenia przyznanej pomocy.

§ 11. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w §7 ust. 1 pkt. 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2. Pomoc materialna w formach, o których mowa w §7 ust. 1 pkt. 2 - 3, może być realizowana jako refundacja kosztów, uprzednio udokumentowana rachunkami, fakturami lub ich kserokopiami, bądź innymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zaakceptowane przez Urząd Gminy (pracownik ds. oświaty) poprzez wypłatę gotówkową lub przelew na rachunek bankowy rodziców ucznia, bądź pełnoletniego ucznia.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z katalogiem kosztów kwalifikowanych, a także szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej, zostaną uregulowanew odrębnym zarządzeniu Wójta.

4.Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie Urzędu Gminy Bakałarzewo lub przelewem na rachunek bankowy.


Rozdział VTryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.


§ 12. 1.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie gminy Bakałarzewo, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 13. 1. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zasiłek szkolny przyznawany jest na:

1) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły wymienionej w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do której uczęszcza uczeń.

3. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

§ 14. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2) złożenie zaświadczenia potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego;

3) załączenie wyciągu z dowodu osobistego rodzica, bądź pełnoletniego ucznia, potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia.

Rozdział VIPostanowienia końcowe.


§ 15. 1 Przyznaną pomoc materialną o charakterze socjalnym wstrzymuje się lub cofa w przypadku przyznania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. W przypadku ustania przyczyn uzasadniających przyznanie pomocy materialnej, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń, obowiązani są zawiadomić w ciągu 7 dni organ wydający decyzję.

3. Należności z tytułu nienależnego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

5.W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama