reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/196/10 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust.1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz.1551, Nr 157 1241, Nr 219 poz.1706, Nr 221 poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się "Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki zwalniania od opłat i trybu ich pobierania" stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się "Tabelę odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze" stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/265/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 92, poz. 914).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Mieczysław Warpechowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/196/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

1) Pomoc w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje:

a) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

b) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić;

2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są poprzez:

a) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy i czystości pomieszczeń, w których przebywa, a w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymywania w czystości pomieszczenia zajmowanego przez świadczeniobiorcę,

b) utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę (indywidualne ogrzewanie),

c) wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza,

d) załatwianie spraw związanych z bieżącą organizacją życia,

e) zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem w miarę możliwości.

3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

4) Usługi, o których mowa w pkt 1 przyznaje się na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz niezbędnej dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy;

5) W oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy wydaje się decyzję administracyjną o przyznaniu usług, w której określa się rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług, wysokość odpłatności oraz tryb pobierania opłat za świadczone usługi;

6) Usługi świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie;

7) Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom:

a) w przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty ustalonej według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,

b) w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinienie przekracza kwoty ustalonej na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

8) Do odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby:

a) samotnie gospodarujących, których dochód netto przekracza kwotę ustaloną według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

b) zamieszkujące w rodzinie, których dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kwotę ustaloną na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

9) Wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obliczana jest na podstawie stawek określonych w 'Tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze' stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Tabela ta określa także, w jakich przypadkach świadczone usługi są nieodpłatne.

10) W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek pracownika socjalnego można odstąpić w części lub całości od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności zawykonane usługi, co może mieć miejsce w szczególności:

a) zdarzenia losowego,

b) bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego i stosowania specjalnej diety,

c) wysokich kosztów leczenia,

d) uzasadnionych przyczyn ponoszenia zwiększonych kosztów utrzymania rodziny;

11) Świadczeniobiorca może być zwolniony z odpłatności za wykonane usługi przez okres nie dłuższy niż 1 rok;

12) Kwoty przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

13) Należność z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikające z wydanych decyzji administracyjnych ustala się na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców kart czasu pracy za dany miesiąc;

14) Odpłatność za 1 godzinę usług naliczana jest wg wzoru: budżet na dany rok dzieli się przez 12 miesięcy i liczbę godzin w miesiącu wynikająca z ilości etatów.

15) Należność za świadczone usługi, usługobiorca opłaca gotówką lub przelewem bezpośrednio na rzecz podmiotu świadczącego usługi w terminie określonym w decyzji.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/196/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 wyrażona w %

Wysokość miesięcznej odpłatności za 1 godzinę dzienniew PLN
dla osoby samotnej

Wysokość miesięcznej odpłatności za 1 godzinę dziennie w PLN dla osoby w rodzinie

100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 - 150

10,00%

10,00%

151 - 200

15,00%

15,00 %

201 - 300

20,00%

20,00%

301 - 400

30,00%

30,00%

401 - 500

50,00%

50,00%

501 - 600

75,00%

75,00%

601 i powyżej

100,00%

100,00%

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama