reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/267/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Turośń Kościelna oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835), Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i trybu umorzenia, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, nazywanych dalej: "należnościami", przypadających Gminie Turośń Kościelna, nazywanej dalej: "Gminą" oraz jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, od osób prawnych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nazwanych dalej: "dłużnikami".

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli:

1) nie ściągnięto jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) jej ściągnięcie zagraża egzystencji dłużnika,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów jej dochodzenia i egzekucji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny

2. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże zaistnienie przynajmniej jednej z przesłanek wymienionych w ust. 1.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy co do każdego z dłużników zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wymienionych w ust. 1.

§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest Wójt Gminy.

2. Przez należność, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych - należność główną wraz z odsetkami umownymi.

§ 4. 1. Wójt Gminy działając na wniosek dłużnika może:

1) odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub

2) rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku

- przy czym do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. Odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności lub rozłożenie płatności całości lub części należności na raty musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, przeprowadzonym w celu ustalenia, czy zastosowanie ulg jest uzasadnione.

§ 5. 1. Na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, nazywanego dalej: "przedsiębiorcą", Wójt Gminy może umorzyć należność w całości albo części lub zastosować ulgi przewidziane w § 4 ust. 1, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L Nr 379 z 28. 12. 2006 r.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej przekazuje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis.

3. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oraz korzystający z takiej pomocy przedkładają oświadczenia, iż nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 6. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg przewidzianych w § 4, następuje w drodze umowy zawartej między Wójtem Gminy a dłużnikiem, zaś w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 - w drodze jednostronnego oświadczenia woli Wójta Gminy.

§ 7. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub której płatność rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia przyznania tych ulg do dnia ustalonego w umowie wskazanej w § 6.

§ 8. W razie niedotrzymania przez dłużnika warunków ulgi zastosowanej w myśl § 4, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wykonalna wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia następnego po dniu, w którym spłata miała być dokonana, gdyby nie zastosowano tej ulgi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVII/187/06 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Turośń Kościelna oraz jej jednostkom organizacyjnym.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Danuta Łukaszuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama