Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVII/265/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o 19.164zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o 153.362zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 172.526zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych - 18.638.916zł.

- Plan wydatków budżetowych - 18.638.916zł.

5. Załącznik Nr 4 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014" i załącznik Nr 4a "Zadania inwestycyjne w 2010roku" do Uchwały Nr LXVI/261/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/265/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 18 września 2010 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

Dz.

Roz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

W tym

- Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone)

Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej

Zadania na mocy umów i porozumień między jst

750

Administracja publiczna

1.564

1.564

-

-

75056

Spisy powszechne i inne

1.564

1.564

-

-

2010

Dotacje celowe z budżetu państawa - zad.zlecone

1.564

1.564

-

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

16.000

-

-

-

75616

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych

16.000

-

-

-

0360

Podatek od spadków i darowizn

6.000

-

-

-

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.000

-

-

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.600

-

-

-

90095

Pozostała działalność

1.600

-

-

-

0960

Wpływy z darowizn

1.600

-

-

-

Razem

19.164

1.564

-

-

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/265/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 18 września 2010 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

Dz.

Roz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

W tym

- Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone)

Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej

Zadania na mocy umów i porozumień między jst

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

153.362

-

-

-

90095

Pozostała działalność

153.362

-

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jst

153.362

-

-

-

Razem

153.362

-

-

-

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/265/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 18 września 2010 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

Dz.

Roz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

W tym

- Zadania z zakresu adm.rządowej (zlecone)

Zadania na mocy porozumień z org.adm.rządowej

Zadania na mocy umów i porozumień między jst

600

Transport i łączność

35.000

-

-

-

60016

Drogi publiczne gminne

35.000

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

-

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jst

10.000

-

-

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000

-

-

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

-

-

-

750

Administracja publiczna

53.564

-

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

2.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

-

-

75023

Urzędy gmin

29.000

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

-

-

4260

Zakup energii

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

4700

Szkolenia pracowników

2.000

75056

Spisy powszechne i inne

1.564

1.564

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

201

201

4120

Składki na FP

33

33

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1.330

1.330

75095

Pozostała działalność

21.000

-

-

-

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

5.000

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

6.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

30.000

-

-

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

30.000

-

-

-

4010

Wynagrodzenie osobowe

12.000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2.500

4120

Składki na FP

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

-

-

-

4260

Zakup energii

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

-

-

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48.962

-

-

-

90003

Oczyszczanie miasta

2.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

-

-

90015

Oświetlenie ulic

9.662

-

-

-

4260

Zakup energii

5.662

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

90095

Pozostała działalność

37.300

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

-

-

-

4410

Podróże służbowe krajowe

2.300

-

-

-

Razem:

172.526

1.564

-

-

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/265/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 18 września 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2014

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXVII/265/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 18 września 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program

Rok budżetowy
2010

Z tego źródła finansowania

Dochody własne
Jst

Kredyty

Pożyczki

Inne źródła

Środki wymienione
w art.5.ust.1
pkt 2i3 u.f.p.

1.

600

60016

6050

Projekty dróg gminnych

55.000

55.000

55.000

-

-

-

-

Urząd Miejski

2.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni na drogach Barżykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażcka, Rogale
2009 - 2010

1.046.752

435.369

435.369

-

-

-

-

Urząd Miejski

3.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
2010 - 2012

1.917.000

694.159

694.159

-

-

-

-

Urząd Miejski

4.

600

60016

6050

Przebudowa ulic na terenie Miasta Stawiski

1.883.457

403.125

403.125

-

-

-

-

Urząd Miejski

5.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy - Mieszołki - Sokoły łączącej drogę wojewódzką Nr 648 z drogą powiatową Nr 1821B na odcinku 2,945km

1.122.541

51.181

51.181

-

-

-

-

Urząd Miejski

6.

801

80101

6050

Dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku SP Stawiski wraz z częściową przebudową budynku i termomodernizacją

65.880

65.880

65.880

-

-

-

-

Urząd Miejski

7.

900

90002

6050

Budowa systenu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin - I etap

789.682

473.809

473.809

-

-

-

-

Urząd Miejski

Razem

6.880.312

2.178.523

2.178.523

-

-

-

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/265/10
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 18 września 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Zwiększenie dochodów w wysokości 19.164zł. : 1.564zł. - dotacja na Powszechny Spis Rolny, 6.000zł. - podatek od darowizn, 10.000zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych, 1.600zł. - darowizna na remont dachu na budynku komunalnym w Dzierzbi.

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 153.362zł. z zadania "Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w Stawiskach" z związku ze zmianą realizacji zadania do 2011 roku

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 172.526zł.

- dział "transport i łączność" - 35.000zł. (zakup materiałów do remontów chodników i dróg , bieżące utrzymanie dróg, projekty dróg gminnych

- dział "gospodarka mieszkaniowa" - 5.000zł. na wznowienie punktów granicznych działek,

- dział "administracja publiczna" - 53.564zł. - 2.000zł. na nadzór nad programami w USC i EL, 29.000zł. w urzędzie miejskim na zakup materiałów, energię, usługi i szkolenia pracowników, 1.564zł. na zadania związane z PSR, 21.000zł. na zadania z pozostałej działalności (wynagrodzenie dla sołtysów, zakup materiałów i usług)

- dział "bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż." - 30.000zł. na materiały pędne, energię, usługi i wynagrodzenie i pochodne w związku z wypłatami godzin ponadliczbowych w okresie odśnieżania,

- dział "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 48.962zł.: 2.000zł. na oczyszczanie miasta, 9.662zł. na oświetlenie ulic i konserwację, 15.000zł. na zakup materiałów do bieżącego utrzymania mienia, 20.000zł. na usługi związane z bieżącym utrzymaniem mienia, 2.300zł. na delegacje.

Przewodniczaca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe