Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/227/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 7 uchwały Nr XXVI/204/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.473.100 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.218.804 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

Zwiększono limit planowanego deficytu budżetowego w zwiazku z uchwałą Nr XXX/223/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 6 siepnia 2010 r. o kwotę 633.100 zł. na drogę gminną Brzeziny.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody - 8.379.936 zł,

w tym, dochody majątkowe - 2.002.753 zł.;

2) wydatki - 10.028.481 zł.,

w tym, wydatki majątkowe - 4.185.485 zł.;

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości w wysokości 1.648.545 zł. zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.473.100 zł.,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 175.445 zł.

§ 4. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe