Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 117/10 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §10 Uchwały Nr 157/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 6.930 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 6.930 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 915 zł
między rozdziałami i paragrafami
w ramach jednego działu
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 14.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie
zawarto w załączniku Nr 5,
6) po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi: 13.262.937 zł
- plan wydatków ogółem wynosi: 18.759.937 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 5.497.000 zł
§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszyński
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 117/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
751 75107 2010 6.930 Dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków O.K.W. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Ogółem 6.930
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 117/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
751 75107 3030 6.930 Zadanie zlecone. Środki otrzymane od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na wydatki bieżące.
Ogółem 6.930
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 117/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
WYDATKI BIEŻĄCE - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
010 01095 4270 237 zadanie zlecone
751 75107 4210 401 zadanie zlecone
751 75107 4410 258 zadanie zlecone
751 75107 4740 19 zadanie zlecone
Ogółem 915
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 117/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
WYDATKI BIEŻĄCE - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
010 01095 4210 237 zadanie zlecone
751 75107 4170 137 zadanie zlecone
751 75107 4750 541 zadanie zlecone
Ogółem 915
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 117/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
REZERWA OGÓLNA - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
758 75818 4810 14.000 Rezerwa ogólna
Ogółem 14.000
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 117/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
WYDATKI BIEŻĄCE - ZWIĘKSZENIA Z REZERWY OGÓLNEJ
Dział Rozdział § Kwota Uwagi
750 75095 4430 10.000 Środki własne na uiszczenie opłat dla K.I.O.
852 85295 3110 4.000 Środki własne z budżetu Gminy na dożywianie.
Ogółem 14.000
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 117/10
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem z dnia 15 czerwca 2010r. zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 6.930zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
W/w kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących
2. W celu realizacji zadań zleconych zaszła konieczność przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie planu wydatków bieżących kwoty ogólnej 915zł w tym:
- kwota 237zł dotyczy wydatków z zakresu zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- kwota 678zł dotyczy wydatków rzeczowych z zakresu zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
3. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 14.000zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- 10.000zł na opłacenie kosztów postępowania Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w sprawie wniesionego odwołania od przetargu na przebudowę stacji uzdatniania wody;
- 4.000zł wkład własny z budżetu Gminy na dożywianie, które jest również zadaniem własnym Gminy dofinansowanym środkami z budżetu Wojewody.
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Henryk Wyszński
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe