Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 27/10 Wójta Gminy Sokoły z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 257 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody - 16.171.520 zł,

a) bieżące - 13.833.016 zł.

b) majątkowe - 2.338.504 zł.

2) wydatki - 18.243.520 zł.

a) bieżące - 13.341.444 zł.

b) majątkowe - 4.902.076 zł.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/10
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 13 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/10
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 13 września 2010 r.
Zalacznik2.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe