Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 193/10 Wójta Gminy Narewka z dnia 22 września 2010r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozdysponować rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 10.000 zł i w związku z tym dokonać zmian w planie wydatków budżetowych :

1) zmniejszyć plan wydatków w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł,

2) zwiększyć plan wydatków w dziale 010 rozdział 01095 § 6010 o kwotę 10.000 zł z przenaczeniem na objęcie jednego udziału w spółce zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXXIV/272/10 Rady Gminy Narewka z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia wraz z Samorządem Województwa Podlaskiego i innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. "Wodociągi Podlaskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 16.122.593 zł w tym:

a) dochody bieżące : 11.164.544 zł,

b) dochody majątkowe: 4.958.049 zł

2) wydatki ogółem : 18.389.624 zł w tym:

a) bieżące : 10.009.359 zł

b) majątkowe: 8.380.265 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe