Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 124/10 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 , art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) oraz Uchwały Nr XVIII/99/09 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, Wójt gminy Milejczyce zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 1.900,00 zł., w:

Dz. 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 600,00 zł. - własne

Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 1.300,00 zł.- własne

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 600,00 zł., w:

Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 600,00 zł.- własne

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 40.909,00 zł., w:

Dz. 801 rozdział 80104 § 4240 o kwotę 40.309,00 zł. - własne

Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 600,00 zł.- własne

§ 4. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 42.209,00 zł., w:

Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 40.309,00 zł.- własne

Dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 600,00 zł.- własne

Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 1.300,00 zł. - własne

§ 5. Zmian w budżecie dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.IIMC.3011-179/2010 z dnia 08.lipca 2010 r. na kwotę 1.300 zł. i decyzji Nr FB.II.MC.3011-208/2010 z dnia 21.07.2010 r. na kwotę 600zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem - 5.599.573,00 zł.

b) wydatki ogółem - 5.599.573,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy

Ananiasz Sawicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe