reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/181/10 Rady Gminy Jasionówka z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych o kwotę 104 963 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zadania inwestycyjne w roku 2010, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 9 532 298 zł, z tego:

a) bieżące - 7 344 115 zł,

b) majątkowe - 2 188 183 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 11 848 022 zł, z tego:

a) bieżące - 7 591 310 zł,

b) majątkowe - 4 256 712 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 315 724 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 315 724 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 września 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Rodzaj zadania

Zmniejszenia

Zwiększenia

10

1010

10000

10000

3300

własne

3300

4430

własne

6700

6050

własne

10000

600

600016

27600

27600

4270

własne

27600

6050

własne

27600

750

75023

18663

18663

4010

własne

18663

4040

własne

1063

4170

własne

17600

801

80101

47650

47650

4010

własne

10000

4210

własne

6000

4270

własne

47650

4300

własne

20300

6060

własne

11350

80195

1050

4440

własne

1050

854

1050

85401

4440

własne

1050

104963

104963

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

2010

z tego źródła finansowania

2011

2012

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

010

01010

6050

Rozbudowa wodociągu o wieś Krasne Małe , Jasionówki i kol Jasionóweczki

480000

20000

20000

460000

Gmina Jasionówka

2

010

01010

6050

Centrum rekreacyjno-sportowe nad zalewem

2700000

10000

10000

2000000

690000

Gmina Jasionówka

3

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 103423B Romejki-Kamionka-Słomianka do drogi woj. Nr 671, odc.Romejki-Kamionka w km 0+020-5+156,5

4258993

37400

33192

B - 4208

4221593*

Gmina Jasionówka i Jaświły

4

600

60016

6050

Budowa ulic w Jasionówce: Lipowej Korycińskiej

2000000

10000

10000

1000000

990000

Gmina Jasionówka

5

750

75023

6050

Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu Gmin: Dąbrowa Białostocka , Nowy Dwór, Suchowola, Korycin, Jasionówka

822571

21248

801323

Gmina Dabrowa Białostocka

W tym środki gminy

123386

3187

120199

Gmina Dabrowa Białostocka

6

921

92109

6050

Remont świetlic wiejskich w Milewskich i Słomiance

750000

41100

41100

708900

Gmina Jasionówka

7

900

90095

6050

Rekultywacja wysypiska śmieci , w tym:

362044

12655

12655

349389

Gmina Jasionówka

"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce"

355289

5900

5900

349389

Gmina Jasionówka

Ogółem

11373608

131155

126947

0

4208

0

8761130

2481323

Gmina Jasionówka

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* w tym : z budżetu Gminy Jasionówka - 18740 75 zł ; z budżetu Gminy Jaświły - 237 518 zł, NPPDL - 2110 000 zł

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 września 2010 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2010

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Rozbudowa wodociągu o wieś Krasne Małe Jasionówki i kol. Wsi Jasionóweczki

480000

20000

20000

Gmina Jasionówka

2

010

01095

6050

Centrum rekreacyjno-sportowe nad zalewem

2700000

10000

10000

Gmina Jasionówka

3

600

60016

6057,6059

Integracja dróg i ulic gminnych z siecią dróg krajowych,wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Jasionówka

3297912

1566193

97827

652959

815407

Gmina Jasionówka

4

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 103423B Romejki-Kamionka-Słomianka do drogi woj. Nr 671, odc.Romejki-Kamionka w km 0+020-5+156,5

4258993

37400

33192

B - 4208

Gmina Jasionówka i Jaświły

5

600

60016

6050

Budowa ulic w Jasionówce: Lipowej Korycińskiej

2000000

10000

10000

Gmina Jasionówka

6

754

75412

6060

Zakup samochodu strażackiego

600000

600000

50000

200000

A - 350000

Gmina Jasionówka

7

801

80101

6050

Adaptacja budynku "Starej szkoły"

100000

10000

10000

Gmina Jasionówka

8

801

80101

6057,6059

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce

1675787

1123814

91600

189438

842776

Gmina Jasionówka

9

900

90095

6050

Rekultywacja wysypiska śmieciw, tym :

362044

12655

12655

Gmina Jasionówka

"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce.

355289

5900

5900

Gmina Jasionówka

10

921

92109

6050

Remont świetlic wiejskich w Milewskich , Słomiance i Kalinówce Królewskiej

750000

180000

50000

130000

Gmina Jasionówka

Ogółem

16580025

3575962

391174

1172397

354208

1658183

x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*- kwoty prognozowane

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 września 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych o kwotę 104 963 zł, w tym:

1) kwotę 10 000 zł przesuwa się na "Wodociagi Podlaskie" - wkład Gminy Jasionówka;

2) kwotę 27 600 zł przesuwa się z inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 103423B Romejki-Kamionka-Słomianka-do dr Woj. Nr 671 odc. Romejki - Kamionka w km 0=020 - 5= 156,5" na bieżące utrzymanie dróg. Inwestycja będzie realizowana w 2011 r. z udziałem dotacji z budżetu Wojewody tzw. "Schetynówka";

3) kwotę 18 663 zł przesuwa się na wynagrodzenia w Administracji. Jest to wynagrodzenie radcy prawnego, który od stycznia jest zatrudniony na umowie o pracę a nie umowie zleceniu;

4) kwotę 47 650 zł w Oświacie i wychowaniu przesuwa się między rozdziałami i paragrafami:

a) 10 000 zł na wynagrodzenia w związku z odejściem pracownika na emeryturę,

b) 6 000 zł na zakup materiałów do utrzymania boisk (trawa, klej do glazury, zawory do podlewania trawy itp.),

c) 20 300 zł na wykonanie barierek, pilkochwytów i bramy,

d) 11 350 zł na zakup traktorka do koszenia boisk;

5) kwotę 1 050 zł na fundusz świadczeń społecznych.

Załączniki "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012," oraz "Zadania inwestycyjne w roku 2010" są dostosowane do składanego wniosku na projekt "Przebudowa drogi gminnej Nr 103423B Romejki-Kamionka- Słomianka- do dr Woj. Nr 671 odc. Romejki - Kamionka w km 0=020 - 5= 156,5 ".

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama