reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 521/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 49, poz. 861, Nr 91, poz. 1359, Nr 100, poz. 1490, Nr 110, poz. 1613, Nr 138, poz. 1822, Nr 145, poz. 1871, Nr 164, poz. 2031, Nr 176, poz. 2204, Nr 181, poz. 2237, Nr 192, poz. 2408, Nr 194, poz. 2420, Nr 201, poz. 2504, Nr 203, poz. 2535, Nr 222, poz. 2719, Nr 231, poz. 2810, Nr 234, poz. 2835, Nr 240, poz. 2918) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok:

a) w zadaniu pn. "Oświetlenie w ulicy Sportowej - dokumentacja i wykonanie robót" zwiększa się plan wydatków ogółem na 2010 r., w tym plan wydatków własnych o kwotę 2.446 zł - Dz. 900 rozdział 90015 § 6050;

b) w zadaniu pn. "Oświetlenie ul. Taraszkiewicza" zmniejsza się plan wydatków ogółem na 2010 r., w tym plan wydatków własnych o kwotę 2.446 zł - Dz. 900 rozdział 90015 § 6050;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.505.927 zł, w tym dochodów bieżących 49.533.037 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.857.134 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 29.300 zł), dochodów majątkowych 8.972.890 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.450.937 zł , w tym: wydatków bieżących 52.382.793 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.857.134 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 183.275 zł), wydatków majątkowych 27.068.144 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 137.237 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 20.945.010 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 20.800.000 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 145.010 zł;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 521/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 września 2010 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

4 500

A

Dochody własne

0

2 000

Dział 852

Pomoc społeczna

0

2 000

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

2 000

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

2 000

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

2 500

Dział 852

Pomoc społeczna

0

2 500

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

2 500

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

2 500

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 521/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 września 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

9 367

13 867

A

Wydatki na zadania własne

9 367

11 367

Dział 758

Różne rozliczenia

6 921

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

6 921

0

§ 4810

Rezerwy

6 921

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

2 000

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

2 000

§ 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0

2 000

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 446

2 446

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 446

2 446

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 446

2 446

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

6 921

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

4 900

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

4 900

Rozdział 92116

Biblioteki

0

2 021

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

2 021

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

2 500

Dział 852

Pomoc społeczna

0

2 500

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

2 500

§ 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0

2 500

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama