Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/311/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr. 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości;

2) partnerstwa;

3) suwerenności;

4) efektywności;

5) uczciwej konkurencji;

6) jawności.

2. W konsultacjach mogą brać udział podmioty wymienione w ust. 1 działające na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz na rzecz jego mieszkańców, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski w drodze zarządzenia, które określi przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Bielsk Podlaski odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1 w sprawie poddanej konsultacji.

§ 3. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) bezpośrednich otwartych spotkań;

2) pisemnego wyrażania opinii w danej kwestii;

3) ankiet;

4) zgłaszania uwag do projektu aktu prawa miejscowego zamieszczanego na stronach BIP.

2. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej miasta Bielsk Podlaski publikowana jest informacja o ich rozpoczęciu oraz przedmiocie, terminie i formie konsultacji.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.

§ 4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o terminie, przedmiocie i wynikach konsultacji.

§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział

2. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

3. Informację o wynikach konsultacji przedkłada się Burmistrzowi Miasta, komisjom rady miasta oraz podaje się do wiadomości na stronach internetowych miasta Bielsk Podlaski w okresie nie później niż w ciągu 14 dni od ich zakończenia.

§ 6. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Linka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe