Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/312/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Miasta, na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, uchwala co następuje:

§ 1. Dla przepowadzenia wyborów do Rady Miasta Bielsk Podlaski, Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r . tworzy się następujący odrębny obwód głosowania:

Nr obwodu

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

14

Szpital w Bielsku Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul.Kleszczelowska 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie oraz Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Linka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe