Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/487/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 2 i art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 i z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać:

1) dzieci do 7 roku życia;

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3) osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

§ 2. 1. Pomoc może być realizowana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. Formę pomocy ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w § 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 180% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4. 1. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w § 3 według następujących zasad:

L.p.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie

Wysokość odpłatności

1

powyżej 180% kryterium dochodowego

100%

2. Odpłatność za przyznane posiłki następuje w sposób wskazany w decyzji administracyjnej , na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.

§ 5. 1. Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej.

2. W przypadku dzieci i młodzieży przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek:

1) rodziców;

2) opiekuna dziecka;

3) pracownika socjalnego;

4) kierownika jednostki, do której uczęszcza dziecko;

5) innej osoby.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/45/03 Rady Gminy w Wyszkach z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz.Urz. woj. Podl z 2003 r. Nr 46, poz.1510) w sprawie określenia zasad udzielania pomocy uczniom w formie dożywiania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Warpechowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe