Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Wizna, a także tryb oraz zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania zgodnie z załącznikami Nr 1 - 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r .
Przewodniczący

Zbigniew Szulc
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/190/10
Rady Gminy Wizna
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe