Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/160/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 roku

Tekst pierwotny

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591.; z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm., Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrzne o znaczeniu lokalnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przebieg dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Filipów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ewa Walicka-Grzyb


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/215/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 września 2010 r.

Lp.

Nazwa

Nr geodezyjny działki

Obręb ewidencyjny

Długość drogi
w km

Przebieg drogi

1

przez wieś
Czarne

26/2, 53, 43

Czarne

2,25

Od drogi gminnej 101 873B przez wieś Czarne do drogi powiatowej 1104B - granica województwa - Supienie - Wólka -Filipów

2

przez wieś
Czarne

210, 216

Czarne

1,9

Od drogi powiatowej Nr 1104B - granica województwa - Supienie - Wólka -Filipów do drogi powiatowej Nr 1103B Czostków - Huta - granica województwa

3

przez wieś
Wólka

232, 231, 233, 988

Wólka

7

Od drogi wojewódzkiej Nr 652 przez wieś Filipów Czwarty do drogi powiatowej Nr 1104B - granica województwa - Supienie - Wólka -Filipów

4

przez wieś
Filipów Drugi

191, 215, 229, 258,
268/1, 227/1, 236/1, 259/1,
221/3, 226/1, 231/1, 180/1,
230/2, 230/2, 199/1, 200/1,
201/1, 202/1, 203/1, 205/1,
204/1, 208/1, 213/10, 213/12,
213/8, 239/1, 240/1,1920/1,
179/1, 179/2, 220/1, 212/1,
198/1, 214/1, 235/5, 241/1,
241/2, 242/1, 242/2, 242/3,
243/1, 244/1, 244/2, 233/1,
235/3, 237/1, 232/1, 245/1

Filipów

4,7

Od drogi powiatowej Nr 1092B Filipów - Przerośl przez wieś Filipów Drugi w kierunku Stare Motule - do drogi wojewódzkiej Nr 652

6/1, 5/1

Stare Motule

5

przez wieś
Filipów Drugi

96/1, 96/2

Filipów

2,7

Od drogi powiatowej Nr 1092B Filipów - Przerośl przez wieś Filipów Drugi w kierunku miejscowości Przystajne - dogranicy z gminą Przerośl

6

przez wieś
Garbas Pierwszy

55

Garbas Pierwszy

1,65

Od drogi powiatowej Nr 1109B Bakalarzewo - Filipów przez wieś Garbas Pierwszy w kierunku bazy harcerskiej do granicy z gminą Bakałarzewo

7

przez wieś
Agrafinówka

355

Agrafinówka

0,4

Od drogi powiatowej Nr 1111B Filipów - Olszanka - Stara Dębszczyzna do drogi gminnej Nr 101 857 B Dębszczyzna - Agrafinowka

8

przez wieś
Olszanka

105

Olszanka

1,3

Od drogi gminnej Nr 101 867 B Motule - Olszanka - Zusno do drogi powiatowej Nr 1112B Zusno -Stara Dębszczyzna

9

przez wieś
Olszanka

110

Olszanka

0,95

Od drogi powiatowej Nr 111B Filipów - Olszanka - Stara Dębszczyzna do skrzyżowaniaz drogą gminną101 867B Motule - Olszanka -Zusno

10

przez wieś
Stare Motule

263

Stare Motule

0,4

Od drogi powiatowej Nr 1092B Filipów - Przerośl w kierunku wsi Tabałówka- do drogi gminnej Nr 101 863B Motule - Tabałówka

11

przez wieś
Zusno

143/2, 154/2, 151/4, 152/1,
153/1, 155/1, 512/1, 515/1,
510/1, 511/1

Zusno

0,85

Od drogi gminnej Nr 101 852B Zusno - Szafrankiw kierunku wsi Stary Skazdub - do granicy z gminą Bakałarzewo


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/215/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 września 2010 r.Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe