Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Filipów z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 94 poz. 651; z 2008 r. Nr 209 poz. 1316; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Regulamin Konsultacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIX/248/10 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Społecznymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XLI/259/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 29 września 2010 r.

Regulamin Konsultacji

Przepisy ogólne.

§ 1. Przeprowadza sie konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych.

Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji

§ 2. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje wójt w formie zarządzenia.

§ 3. 1. Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji powinna zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) propozycję terminu konsultacji,

3) propozycję formy konsultacji.

§ 4. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.

Formy przeprowadzania konsultacji

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszcza się także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 6. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej gminy publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot, termin i zakres konsultacji.

2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji, publikowana jest w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Wyniki konsultacji

§ 7. 1. Informację o wynikach konsultacji, podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem wójta w danej sprawie.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy.

§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe