Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/259/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiana z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zmiana Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zmiana Nr 96, poz.620) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr56, poz.458) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust.2

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art.6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zmiana Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458)

§ 2. 1. Na inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego wyznacza się sołtysów sołectw:

1) Mielnik

2) Mętna

3) Maćkowicze

4) Niemirów

5) Moszczona Królewska

6) Osłowo

7) Homoty

8) Pawłowicze

9) Radziwiłłówka

10) Sutno

11) Tokary

12) Wilanowo

13) Wajków

2. W szczególnych przypadkach inkasa może dokonać pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta Gminy Mielnik.

§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na konto Urzędu Gminy Mielnik podatków.

§ 5. Zobowiązuje się inkasentów do doręczania decyzji wydanych przez organ podatkowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/112/01 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku leśnego, poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Troc

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe