Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Gminę Choroszcz

Tekst pierwotny

Gminą Miasta Białystok reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego,

zwaną dalej Miastem

a

Gminą Juchnowiec Kościelny - reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Czesława Jakubowicza,

zwaną dalej Gminą,

w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz uchwał organów stanowiących Stron porozumienia, Miasto oraz Gmina zawierają Porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina powierza, a Miasto przyjmuje do wykonania zadanie Gminy w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny do czasu przekazania do eksploatacji instalacji wytworzonych w ramach projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej", a objętych odrębnym Porozumieniem Międzygminnym.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszego porozumienia mowa jest o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

2) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 ze zm.)

3) regulaminie - rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, przyjęty uchwałą Nr XXIX/295/06 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 marca 2006r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

4) ZUOK- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

§ 3. 1. Miasto zobowiązuje się wobec Gminy do przyjmowania odpadów komunalnych z terenu tej Gminy.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 przyjmowane będą do ZUOK w Hryniewiczach.

3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz ich transport odbywać się będzie przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny na odbiór odpadów komunalnych wydanych na podstawie ustawy oraz zezwolenia na transport odpadów komunalnych wydanych w trybie ustawy o odpadach wydane przez starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

4. Odbiór i transport odpadów odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem.

5. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3 zobowiązani są do zawarcia umowy z zarządzającym ZUOK na przyjęcie odpadów komunalnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny, zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjęcia odpadów.

6. Ceny za przyjęcie odpadów komunalnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny będą ustalane zgodnie z obowiązującym cennikiem za przyjęcie odpadów z miasta Białystok.

§ 4. 1. Gmina zobowiązuje się przekazać PUHP "Lech"- spółce z o.o. w Białymstoku zarządzającej ZUOK oraz do Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia oraz na bieżąco przekazywać informacje o wydawanych zezwoleniach wymaganych art. 7 ustawy.

2. Gmina corocznie w terminie do 30 kwietnia każdego roku będzie przekazywać do Miasta sprawozdanie wymagane art. 9a ust. 2 ustawy.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2014r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego porozumienia każda ze stron ma prawo wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

4. Porozumienie traci moc w przypadku wyczerpania możliwości przyjmowania odpadów do ZUOK po upływie 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia w tej sprawie.

§ 6. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością przy realizacji niniejszego porozumienia.

§ 7. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla Miasta.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych zastosowania mają powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 10. Gmina otrzymuje 2 egzemplarze Porozumienia, Miasto otrzymuje 6 egzemplarzy Porozumienia.

§ 11. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Miasto zobowiązuje się, a Gmina Juchnowiec Kościelny wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszego Porozumienia.

WÓJT


inż. Czesław Jakubowicz

PREZYDENT MIASTA


dr hab. Tadeusz Truskolaski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe