reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 23/10 Wójta Gminy Zambrów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie §11 uchwały Nr 162/XXX/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 89, poz. 1334 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić plan dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj zadania

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

123714,00

3206,00

126920,00

75056

Spis powszechny i inne

25504,00

3206,00

28710,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

25504,00

3206,00

28710,00

852

Pomoc społeczna

2754500,00

330,00

2754830,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7000,00

330,00

7330,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

1000,00

310,00

1310,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

własne

6000,00

20,00

6020,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

89978,00

62762,00

152740,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

16909,00

16909,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

porozumienie

0,00

16909,00

16909,00

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0,00

45853,00

45853,00

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

porozumienie

0,00

45853,00

45853,00

90095

Pozostała działalność

89978,00

0,00

89978,00

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

porozumienie

0,00

87978,00

87978,00

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

porozumienie

87978,00

-87978,00

0,00

Razem:

19297070,00

66298,00

19363368,00

2. Zmienić plan wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj zadania

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

6160695,00

0,00

6160695,00

60016

Drogi publiczne gminne

5229375,00

0,00

5229375,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

0,00

2450,00

2450,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

0,00

370,00

370,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

własne

0,00

60,00

60,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

20000,00

-16000,00

4000,00

4270

Zakup usług remontowych

własne

240375,00

16000,00

256375,00

4300

Zakup usług pozostałych

własne

70000,00

-2880,00

67120,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

60000,00

0,00

60000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60000,00

0,00

60000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

0,00

8000,00

8000,00

4300

Zakup usług pozostałych

własne

60000,00

-8000,00

52000,00

750

Administracja publiczna

2370701,00

3206,00

2373907,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2039235,00

0,00

2039235,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

własne

3057,00

1000,00

4057,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

własne

15000,00

-1000,00

14000,00

75056

Spis powszechny i inne

25504,00

3206,00

28710,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

zlecone

21000,00

2720,00

23720,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

zlecone

3171,00

416,00

3587,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

zlecone

515,00

70,00

585,00

851

Ochrona zdrowia

326000,00

0,00

326000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

144000,00

0,00

144000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

56000,00

-4000,00

52000,00

4300

Zakup usług pozostałych

własne

62000,00

4000,00

66000,00

852

Pomoc społeczna

3108435,00

330,00

3108765,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7351,00

330,00

7681,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

własne

6351,00

20,00

6371,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

zlecone

1000,00

310,00

1310,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3575212,00

62762,00

3637974,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

62762,00

62762,00

4300

Zakup usług pozostałych

porozumienie

0,00

62762,00

62762,00

90095

Pozostała działalność

538800,00

0,00

538800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

70000,00

- 1000,00

69000,00

4260

Zakup energii

własne

9000,00

1000,00

10000,00

Razem:

23272179,00

66298,00

23338477,00

3. Zmienić plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienić plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Po dokonaniu zmian plan dochodów ogółem wynosi - 19.363.368,00 zł; plan wydatków ogółem wynosi - 23.338.477,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 30 września 2010 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2010 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

299565,00

01095

Pozostała działalność

299565,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

299565,00

750

Administracja publiczna

111710,00

75011

Urzędy wojewódzkie

83000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

83000,00

75056

Spis powszechny i inne

28710,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

28710,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

54058,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1428,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1428,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

52630,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52630,00

852

Pomoc społeczna

2295310,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2294000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2294000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1310,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1310,00

Razem:

2760643,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 30 września 2010 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2010 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

299565,00

01095

Pozostała działalność

299565,00

4430

Różne opłaty i składki

299565,00

750

Administracja publiczna

111710,00

75011

Urzędy wojewódzkie

82800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2200,00

4300

Zakup usług pozostałych

3000,00

75056

Spis powszechny i inne

28910,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

23720,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3587,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

585,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

718,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

54058,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1428,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

145,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

23,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

940,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

320,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

52630,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30240,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1141,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

149,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7551,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13469,00

4300

Zakup usług pozostałych

80,00

852

Pomoc społeczna

2295310,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2294000,00

3110

Świadczenia społeczne

2219300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47466,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2409,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 176,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

995,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1470,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

244,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1140,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1310,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1310,00

Razem:

2760643,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama