reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/298/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 126.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany w załączniku nr 1a i 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 33.714.119 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 36.295.666 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.581.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.000 zł., nadwyżką w kwocie 157.547 zł. oraz kredytem długoterminowym w kwocie 1.460.000 zł przeznaczonym na sfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna", "Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka" i "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/298/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 września 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

4 364

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0

4 364

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 364

600

Transport i łączność

0

8 340

60016

Drogi publiczne gminne

0

8 340

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 340

700

Gospodarka mieszkaniowa

0

10 000

70095

Pozostała działalność

0

10 000

własne

4270

Zakup usług remontowych

10 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

8 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

0

8 000

własne

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

własne

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

801

Oświata i wychowanie

14 841

14 841

80101

Szkoły podstawowe

5 200

5 200

własne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 200

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 200

80104

Przedszkola

9 641

9 641

własne

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

9 641

własne

4260

Zakup energii

9 641

900

Gospod. komunalna i ochrona środowiska

106 533

35 829

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

40 337

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 337

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45 000

0

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

21 196

35 829

własne

4260

Zakup energii

35 829

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21 196

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000

45 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

5 000

45 000

własne

2480

Dotacja podmiot.z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

45 000

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000

Razem:

126 374

126 374

w tym: wydatki majatkowe

116 733

12 704

bieżące

9 641

113 670


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/298/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/298/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 września 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Podmiot dotowany

Kwota dotacji /w zł./

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60013

6300

Województwo Podlaskie - Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie

50 000

600

60014

6300

Powiat Sokólski- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie

43 078

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Zwierzyniec Wielki - na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały" - dofinansowanie

494 031

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1346 B od drogi nr 1345 B - Trzyrzeczki" - dofinansowanie

50 728

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1247 B od drogi nr 673 - Szuszalewo" - dofinansowanie

37 956

600

60014

6300

Powiat Sokólski - "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Białostocka we wsi Osmołowszczyzna polegającego na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rurę O HDPE dł. ok. 12 m. - dofinansowanie

27 000

600

60014

6300

Remont nawierzcni żwirowej na drodze nr 1230B na odcinku stacja Kamienna - przejazd kolejowy

25 107

851

85195

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce

15 618

851

85111

6220

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

120 000

921

92109

6220

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

65 000

926

92601

6300

Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej prowadzonym przez powiat

200 000

921

92116

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

304 000

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

596 000

801

80104

2510

Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Biał.

428 770

801

80104

2510

Przedszkole w Różanymstoku

61 411

754

75478

2710

Gmina Wilków - dofinansowanie usuwania skutków klęski żywiołowej

30 000

801

80110

6300

Gmina Dąbrowa - dofinansowanie remontu Gimnazjum w miejsowości Żelazna

30 000

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60002

6230

Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z drogą wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka

610 000

801

80101

2540

Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie,Kamiennej Nowej

1 078 681

801

80104

2540

Prowadzenie Punktów Przedszkolnych

40 000

851

85154

2630

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

30 000

851

85195

2630

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

20 000

926

92695

2630

Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

20 000

926

92695

2630

Sport kwalifikowany

185 000

Ogółem:

1 798 518

1 390 181

1 373 681

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama