Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/245/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4i pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz 146 , Nr 106, poz. 675/ oraz art. 89 ust 1 pkt. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, .z 2010 r. Nr 28, poz.146/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów wg załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 Uchwały.

§ 5. Budzet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości - 16 849 543 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 13 331 674 zł,

- majątkowe w wysokości - 3 517 869 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości - 19 432 642 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 13 336 780 zł,

- majątkowe w wysokości - 6 095 862 zł;

3. Przychody budżetu w wysokości - 4 919 921 zł;

4. Rozchody budżetu w wysokości - 2 336 822 zł;

5. Deficyt budżetu - 2 583 099 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/245/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2010 r.

Zmniejszyć wydatki

Zródło

Zwiększyć wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Kwota w

Dz.

Rozdz.

§

Kwota w

010

01010

6059

562

własne

010

01010

4590

562

750

75011

4440

292

własne

750

75011

4110

251

własne

4120

41

750

75023

4110

119

własne

750

75023

4140

119

750

75023

4270

3 550

własne

750

75023

4410

10 000

4360

1 500

własne

4440

1 050

4700

6 000

własne

750

75095

3030

1 500

własne

750

75095

4300

1 500

756

75647

4100

1 000

własne

756

75647

4170

1 000

801

80101

2590

450

własne

801

80104

4300

450

80110

4270

1 800

własne

801

80110

4240

1 800

80195

4810

5 567

własne

801

80101

4010

3 235

własne

4110

570

własne

4120

81

własne

801

80110

4010

1 400

własne

4110

246

własne

4120

35

851

85154

4110

396

własne

851

85154

4270

253

4440

207

własne

4400

350

852

85212

3110

7 000

własne

852

85212

4110

7 000

4440

152

własne

4750

152

85215

3110

3 810

własne

900

90003

4140

810

85219

4440

1 220

własne

4440

3 000

85295

3020

832

własne

852

85219

4210

253

własne

4400

816

własne

4430

151

własne

85295

4210

832

Ogółem

35 957

Ogółem

35 957

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

1) Zmniejsza się wydatki w rozdziale Urzędy Gmin dotyczące remontów o kwotę - 3 550 zł, usługi telefonii komórkowej o kwotę 1 500 zł i wydatki na szkolenia - 6 000 zł i zwiększa się wydatki zwiazane z podróżami służbowymi o kwotę 10 000 zł i odpis ZFSS o kwotę 1 050 zł.

2) Zmniejsza się wydatki w rozdziale pozostała działalność o kwotę 1 500 zł i przenosi na usługi - 1 500 zł.

3) Zmniejsza się wydatki wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o kwotę 1 000 zł i przenosi na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - 1 000 zł wypłata prowizji za opłatę miejscową.

4) Zmiejsza się wydatki - dotacja dla Edukatora o kwotę 450 zł i przenosi na zwrot kosztów za pobyt dziecka w Przedzkolu w Ełku.

5) Zmniejsza się wydatki remontowe w gimnazjum - 1 800 zł i zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych.

6) Zmniejsza się wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizuje to zadanie OPS o kwotę - 603 zł i zwiększa się wydatki w tym rozdziale - usługi remontowe - remont świetlicy - 253 zł i opłata czynszu za świetlicę - 350 zł.

7) Zmniejsza się wydatki w rozdziale świadczenia z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7 000 zł i przenosi na składki na ubezpieczenia społeczne - 7 000 zł.

8) Zmniejsza się wydatki dodatki mieszkaniowe 3 810 zł i przenosi na opłacenie PFRON - 810 zł i 3 000 zł odpis ZFSS - za pracowników robót publicznych.

9) Zmniejsza się wydatki w rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 1 220 zł i zwiększa się wydatki na zakupy - 253 zł i opłata czynszu - 816 zł, opłata ubezpieczenia 151 zł.

10) Zmniejsza się wydatki o kwotę 852 zł i przenosi na zakupy 852 zł - wyżywienie uczniów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/245/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2010 r.

Zmiejszyć dochody

Zródło

Zwiększyć dochody

Dz.

Rozdz.

§

Kwota w

Dz.

Rozdz.

§

Kwota w

756

75615

0330

8 340

własne

700

70005

0920

140

własne

756

75616

0440

8 000

własne

0690

50

własne

75618

0970

50

własne

801

80110

0690

100

Ogółem

8 340

własne

Ogółem

8 340

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 8 340 zł - podatek leśny od osób prawnych - Nadleśnictwo Rajgród w Tamie, zwiększyć z odsetek z opłat za wieczyste uzytkowanie, dochody z opłaty miejscowej, koszty egzekucyjne , inne opłaty.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/245/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2010 r.

Zwiększyć dochody

Zródło

Zwiększyć wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Kwota

Dz.

Rozdz.

§

Kwota

852

85212

0920

69

zlecone

852

85212

4580

69

2910

1 129

zlecone

2910

1 129

852

85213

2010

268

zlecone

852

85213

4130

914

646

własne

Ogółem

2 112

Ogółem

2 112

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

1) Zwiększyć dochody o kwotę 69 zł i 1 129 zł i wydatki o te same kwoty tytułem zwrot nieleżnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 914 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/245/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na 1.01.2010 r.

Przychody

Koszty

Nazwa zakładu, dział rozdz.

Ogółem

w tym:

ogółem

Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.

Wpłata do budzetu nadwyżki środków obrotowych

Dotacje z budzetu gminy

dotacja przedmiotowa

Dotacje celow na inwestycje

Kwota

zakres dotacji

Kwota

Cel dotacji

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie

16 225

3 308 689

1 709 630

107 313

Dopłata do cen jednostkowych

1 602 317

Dotacja celowa na zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7, KPP, PZK-7, SPW oraz pojemników 110 do 240 l - 210 500 zł, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka - 1 345 507 zł, Zakup używanego samochodu asenizacyjnego - 46 310 zł

3 310 334

14 580

0

Dz. 900

Rozdz. 90017

Ogółem

16 225

3 308 689

1 709 630

107 313

x

1 602 317

x

3 310 334

14 580

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe