Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 166/XL/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody na realizację zadań własnych o kwotę 1.035.390 zł, wydatki na realizację zadań własnych o 875.995 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 49.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

3. Dokonać zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, według których załącznik Nr 1 do uchwały Nr 135/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2010 rok, zmieniony załącznikiem Nr 4 do uchwały 157/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych, według których załącznik Nr 2 do uchwały Nr 135/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2010 rok, zmieniony załącznikiem Nr 4 do uchwały 138/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 roku i załącznikiem Nr 5 do uchwały 157/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów, według których załącznik Nr 4 do uchwały Nr 135/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2010 rok, zmieniony załącznikiem Nr 5 do uchwały 138/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Objaśnienie zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody ogółem 16.717.710 zł;

2)wydatki ogółem 20.470.286 zł;

3)planowany deficyt budżetowy 3.752.576 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 2.008.333 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie 496.870 zł, wolnymi środkami - 1.247.373 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Szymanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.

Zmniejszyć dochody

Zmniejszyć wydatki

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

900

90001

6337

1.035.390

900

90001

6057

538.520

900

90001

6059

337.475

Razem

1.035.390

Razem

875.995


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.

Zmniejszyć wydatki

Zwiększyć wydatki

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

600

60016

6050

15.054

710

71014

4300

2.000

700

70005

6060

2.000

900

90001

4300

12.000

700

70078

4270

390

926

92601

6050

35.000

720

72095

6630

1.359

750

75022

3030

7.490

750

75023

4120

3.000

754

75421

6060

370

852

85215

3110

10.000

900

90001

6059

9.005

900

90002

6610

332

Razem

49.000

Razem

49.000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp

Treść

Klasyfikacja §

Kwota 2010 r. (w zł)

1

2

3

4

Przychody ogółem

4.506.768

1.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie

§ 903

496.870

2.

Kredyty

§ 952

2.762.525

3.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

1.247.373

Rozchody ogółem

754.192

1.

Spłaty kredytów

§ 992

375.232

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

378.960


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik6.doc

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 166/XL/10
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2010 r.

Objaśnienie zmian

W budżecie po zmianach założono, że pierwotnie planowana na 3 lata inwestycja pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Pawełki" zrealizowana zostanie w ciągu 2 lat. Tak zadeklarował wykonawca tej inwestycji. Niestety wszystko wskazuje na to, że w roku bieżącym wykonane zostaną roboty wynikające z zawartej umowy o wartości 885.000 zł. Nie wpłyną też środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Zachodzi potrzeba zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji.

W związku z brakiem zgód wszystkich współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Sienkiewicza 3, nie dojdzie w roku bieżącym do wykupu jej części na majątek gminy pod działkę drogi. Zatem część kwoty zaplanowaną na ten - 2.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z podziałem działek we wsi Niedźwiadna pod remizę OSP.

Niektóre z zadań przewidzianych do realizacji zostały zakończone. Dotyczy to asfaltowania ulic, zakupu syreny alarmowej, wykonania remontu budynku przy ulicy Kilińskiego. Rozwiązana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz.

Ponadto z analizy wynika, że powstaną nadwyżki kwot planowanych: na wypłatę dodatków mieszkaniowych i diet radnych, opłat na fundusz pracy oraz na wydatki ze środków własnych na realizację sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawełki.

Nadwyżki w łącznej kwocie 47.000 zł przeznacza się na zwiększone prace adaptacyjne hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej - 35.000 zł, wymianę urządzeń do oczyszczalni ścieków 12.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe