Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/220/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r: Nr 28, poz. 146), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2010 roku polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 52 746 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 416 325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 290 608 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 330 745 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13 645 200 zł, w tym dochody bieżące 13 545 200 zł, dochody majątkowe 100 000 zł, natomiast plan wydatków ogółem wynosi 15 656 293 zł, w tym wydatki bieżące 12 293 824 zł, wydatki majątkowe 3 362 469 zł;

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 2 011 093 zł pokryty zostanie kredytami długoterminowymi w wysokości 662 839 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 348 254 zł;

§ 3. Szczegółowy "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. "Plan przchodów i rozchodów budżetu na 2010 rok" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2010 roku" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 6. "Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2010 rok" przyjmują kształt zgodny z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 7. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012" przyjmują kształt zgodny z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 8. Zapisy § 7 uchwały Nr XXXVII/181/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śniadowo na 2010 rok otrzymują nowe brzmienie " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynoszą 662 839 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR XLV/220/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR XLV/220/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR XLV/220/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr NR XLV/220/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr NR XLV/220/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr NR XLV/220/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr NR XLV/220/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe