Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 września 2010r. o zmianach w budżecie gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214 - 217 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32.945 zł, z tego:

1) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 - dotacja celowa na prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem spisu rolnego (zadania zlecone) w kwocie 1.945 zł,

2) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdz. 75616 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych o 16.000 zł,

3) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 190.559 zł w dz. 921, rozdz. 92109 § 6298 - dotacja ze środków PROW na lata 2007-2013, która zgodnie z umową o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I, zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji w roku 2011.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.745 zł, z tego:

1) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 - wydatki na równanie dróg gminnych o kwotę 8.300 zł,

2) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4260 - wydatki na opłatę kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy o kwotę 5.000 zł,

3) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4140 - składki na PFRON o kwotę 5.000 zł,

4) dz. 750, rozdz. 75056 - prace przygotowawcze do spisu rolnego w kwocie 1.945 zł, w tym w §:

- 4110 - składki na FUS od wynagrodzeń bezosobowych - 251,00 zł,

- 4120 - składki na Fundusz Pracy- 41,00 zł,

- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja wykazów gospodarstw) - 1.653 zł,

5) dz. 750, rozdz. 75095 § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł i w rozdz. 75095 § 4700 - szkolenia pracowników o kwotę 500 zł,

6) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4270 - wydatki na remont wyposażenia OSP o kwotę 4.000 zł,

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.200 zł, z tego w:

1) dz. 750, rozdz. 75023 § 6639 - wydatki na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie wspólnego zadania w zakresie pozyskiwania częstotliwości w kwocie 200 zł,

2) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6050 - wydatki na opracowanie projektu przebudowy i modernizacji klubów o kwotę 5.000 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92109 § 6058 na rozbudowę i adaptację budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 o kwotę 190.559 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania z XII.2010 na IX. 2011r.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych poprzez zmniejszenie planu w dz. 756, rozdz. 75618 § 0690 o 25.000 zł i zwiększenie planu dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 25.000 zł, mylnie ujęte w dz. 756.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w następujący sposób:

1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 162.808,20 zł, z tego w:

- dz. 700, rozdz. 70005 § 4480 - podatek od nieruchomości gminy o kwotę 29.408 zł, - dz. 750, rozdz. 75011 § 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 936,20 zł,

- dz. 750, rozdz. 75075 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.500 zł, i w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł, - dz. 851, rozdz. 85154 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, - dz. 852, rozdz. 85212 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,

- dz. 852, rozdz. 85219 § 4750 - wydatki na zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 3.100 zł,

- dz. 900, rozdz. 90003 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł,

- dz. 900, rozdz. 90095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł, - dz. 921, rozdz. 92109 § 6059 - wydatki ze środków własnych gminy na rozbudowę i adaptację budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I o kwotę 109.864 zł ,

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 162.808,20 zł, z tego w:

- dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 - wydatki na remont dróg gminnych o kwotę 109.864 zł, - dz. 600, rozdz. 60016 § 6610 - dotacja celowa w kwocie 4.208 zł Gminie Jasionówka na współudział w roku 2010 w kosztach opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi Romejki - Kamionka, stosownie do porozumienia o wspólnej realizacji zadania,

- dz. 750, rozdz. 75011 § 4110 - składki na FUS o kwotę 936,20 zł - dz. 750, rozdz. 75023 § 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej o kwotę 1.000 zł,

- dz. 750, rozdz. 75095 § 4440 - odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych o kwotę 6.500 zł, - dz. 851, rozdz. 85154 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o 2.000,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85212 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000 zł,

- dz. 852, rozdz. 85219 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika socjalnego o kwotę 1.600 zł,

- dz. 852, rozdz. 85228 § 4110 - składki na FUS (zad. własne) o kwotę 1.500 zł, - dz. 900, rozdz. 90003 § 4300 - wydatki za oczyszczanie placów gminnych o 5.000 zł,

- dz. 900, rozdz. 90095 § 4260 - zakup energii elektrycznej o kwotę 4.000 zł,

- dz. 921, rozdz. 92195 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł,

- dz. 926, rozdz. 92601 § 4210 - zakup materiałów do remontu boiska sportowego o kwotę 20.000 zł,

- dz. 926, rozdz. 92695 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn."Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013" poprzez ujęcie zadania pn. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I" do realizacji w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, poprzez ujęcie zadania pn. "Opracowanie projektu przebudowy i termomodernizacji klubów" o wartości 5.000 zł oraz wykreślenie zadania dotyczącego rozbudowy ośrodka kultury w Mikicinie na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1) Dochody ogółem 15.205.692 zł,

2) Wydatki ogółem 18.716.709 zł,

3) Przychody w kwocie 3.511.017 zł pochodzić będą z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 260.000 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 3.251.017 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/185/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe