reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 września 2010r. o zmianach w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214 - 217 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32.945 zł, z tego:

1) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 - dotacja celowa na prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem spisu rolnego (zadania zlecone) w kwocie 1.945 zł,

2) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdz. 75616 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych o 16.000 zł,

3) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 190.559 zł w dz. 921, rozdz. 92109 § 6298 - dotacja ze środków PROW na lata 2007-2013, która zgodnie z umową o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I, zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji w roku 2011.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.745 zł, z tego:

1) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 - wydatki na równanie dróg gminnych o kwotę 8.300 zł,

2) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4260 - wydatki na opłatę kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy o kwotę 5.000 zł,

3) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4140 - składki na PFRON o kwotę 5.000 zł,

4) dz. 750, rozdz. 75056 - prace przygotowawcze do spisu rolnego w kwocie 1.945 zł, w tym w §:

- 4110 - składki na FUS od wynagrodzeń bezosobowych - 251,00 zł,

- 4120 - składki na Fundusz Pracy- 41,00 zł,

- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja wykazów gospodarstw) - 1.653 zł,

5) dz. 750, rozdz. 75095 § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł i w rozdz. 75095 § 4700 - szkolenia pracowników o kwotę 500 zł,

6) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4270 - wydatki na remont wyposażenia OSP o kwotę 4.000 zł,

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.200 zł, z tego w:

1) dz. 750, rozdz. 75023 § 6639 - wydatki na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie wspólnego zadania w zakresie pozyskiwania częstotliwości w kwocie 200 zł,

2) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6050 - wydatki na opracowanie projektu przebudowy i modernizacji klubów o kwotę 5.000 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92109 § 6058 na rozbudowę i adaptację budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 o kwotę 190.559 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania z XII.2010 na IX. 2011r.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych poprzez zmniejszenie planu w dz. 756, rozdz. 75618 § 0690 o 25.000 zł i zwiększenie planu dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 25.000 zł, mylnie ujęte w dz. 756.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w następujący sposób:

1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 162.808,20 zł, z tego w:

- dz. 700, rozdz. 70005 § 4480 - podatek od nieruchomości gminy o kwotę 29.408 zł, - dz. 750, rozdz. 75011 § 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 936,20 zł,

- dz. 750, rozdz. 75075 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.500 zł, i w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł, - dz. 851, rozdz. 85154 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, - dz. 852, rozdz. 85212 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,

- dz. 852, rozdz. 85219 § 4750 - wydatki na zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 3.100 zł,

- dz. 900, rozdz. 90003 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł,

- dz. 900, rozdz. 90095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł, - dz. 921, rozdz. 92109 § 6059 - wydatki ze środków własnych gminy na rozbudowę i adaptację budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I o kwotę 109.864 zł ,

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 162.808,20 zł, z tego w:

- dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 - wydatki na remont dróg gminnych o kwotę 109.864 zł, - dz. 600, rozdz. 60016 § 6610 - dotacja celowa w kwocie 4.208 zł Gminie Jasionówka na współudział w roku 2010 w kosztach opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi Romejki - Kamionka, stosownie do porozumienia o wspólnej realizacji zadania,

- dz. 750, rozdz. 75011 § 4110 - składki na FUS o kwotę 936,20 zł - dz. 750, rozdz. 75023 § 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej o kwotę 1.000 zł,

- dz. 750, rozdz. 75095 § 4440 - odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych o kwotę 6.500 zł, - dz. 851, rozdz. 85154 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o 2.000,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85212 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000 zł,

- dz. 852, rozdz. 85219 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika socjalnego o kwotę 1.600 zł,

- dz. 852, rozdz. 85228 § 4110 - składki na FUS (zad. własne) o kwotę 1.500 zł, - dz. 900, rozdz. 90003 § 4300 - wydatki za oczyszczanie placów gminnych o 5.000 zł,

- dz. 900, rozdz. 90095 § 4260 - zakup energii elektrycznej o kwotę 4.000 zł,

- dz. 921, rozdz. 92195 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł,

- dz. 926, rozdz. 92601 § 4210 - zakup materiałów do remontu boiska sportowego o kwotę 20.000 zł,

- dz. 926, rozdz. 92695 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn."Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013" poprzez ujęcie zadania pn. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I" do realizacji w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, poprzez ujęcie zadania pn. "Opracowanie projektu przebudowy i termomodernizacji klubów" o wartości 5.000 zł oraz wykreślenie zadania dotyczącego rozbudowy ośrodka kultury w Mikicinie na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1) Dochody ogółem 15.205.692 zł,

2) Wydatki ogółem 18.716.709 zł,

3) Przychody w kwocie 3.511.017 zł pochodzić będą z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 260.000 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 3.251.017 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/185/10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama