Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/256/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 339 596 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 338 905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 707 089 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 706 398 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi: 23 715 023 zł

2) plan wydatków wynosi: 28 632 875 zł

3) plan przychodów wynosi: 6 625 276 zł

4) plan rozchodów wynosi: 1 707 424 zł

§ 2. Załącznik Nr 3 określony w uchwale Rady Gminy Kolno Nr XL/254/10 z dnia 14 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2010 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/256/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/256/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/256/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe