Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 13 października 2010r.

w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie z art. 44b ust.1 i art. 44c ust. 2, 3 i 5 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223) oraz §10 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 62, poz. 560), w związku z odwołaniem zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 3790/10 z dnia 21 września 2010r. przedstawiciela Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Podlaskiego Podlaskiego Ośrodka Rehabilitacji Niewidomych i Słabo Widzących w Białymstoku ze składu Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej zarządzeniem Nr 789/07 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 sierpnia 2007r., Prezydent Miasta Białegostoku podjął działania dotyczące uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwaną dalej "Miejską Społeczną Radą" należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów powiatowych uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady celem uzupełnienia jej składu mogą dokonywać przedstawiciele działających na terenie miasta Białegostoku organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. W/w organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady, spośród których Prezydent Miasta Białegostoku wybierze jednego kandydata, celem uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady. Kadencja Miejskiej Społecznej Rady upływa z dniem 20 sierpnia 2011r.

Zgłoszenie powinno zawierać informację : imię i nazwisko kandydata, nazwę i adres zgłaszającego, podpisy i pieczątki osób uprawnionych do zgłoszenia kandydatów w imieniu organizacji.

Kandydatury należy zgłosić w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Legionowa 28 pokój nr 2 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA


Tadeusz Truskolaski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe