Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/778/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic niektórych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) uchwala się, co następuje:

§ 1. W podziale miasta Białegostoku na stałe obwody głosowania, dokonanym przez Zarząd Miasta Białegostoku uchwałą Nr 361/1814/98 z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku: Nr XXX/398/2000 z dnia 21 sierpnia 2000 r., Nr XLI/541/2001 z dnia 25 czerwca 2001 r., Nr LIV/711/2002 z dnia 1 lipca 2002 r., Nr VIII/56/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r., Nr XXIV/229/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r., Nr XLV/517/05 z dnia 25 lipca 2005 r., Nr LX/713/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r., Nr XVI/160/07 z dnia 14 września 2007 r., Nr XXXIX/502/09 z dnia 30 marca 2009 r.i Nr LIV/715/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. - dokonuje się uszczegółowienia opisu granic niektórych obwodów głosowania, jak niżej:

1) w obwodzie Nr 53 - dodaje się ulicę o nazwie "Franciszka Malinowskiego";

2) w obwodzie Nr 89 - dodaje się ulicę o nazwie "Franciszka Karpińskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwała podlega wywieszeniu w siedzibie Prezydenta Miasta Białegostoku.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Masalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe