Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/278/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 września 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. W konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej mogą brać udział w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Goniądza w formie zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3, powinno określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formy przeprowadzenia konsultacji;

4) uzasadnienie.

§ 5. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne;

2) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 7. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Goniądz oraz na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego i tablicach sołeckich publikowane jest ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji, w którym wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin, forma i tryb konsultacji.

2. Publikacja, o której mowa w ust. 1, nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.

3. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 8. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Goniądz oraz na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego i tablicach sołeckich nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii.

§ 9. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe