Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/241/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 135, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz.420; Nr 159, poz.1241 z 2010r.157, poz.1241, Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr106, poz.675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z ogranizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. W konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej mogą brać udział w szczeglności organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmowane są zarządzeniem.

§ 4. Zarządzenie o którym mowa w § 3, powino określa:

1) przedmiot konsultacji

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie.

§ 5. Koszyt związane z prowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżet gminy.

§ 6. 1 Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) wysłuchanie publiczne,

3) spotkanie z przdstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolonotariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

4) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultayjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 7. 1. Niezależnie od wybranych formy konsultacji, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publcznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultaji w której wskazany jest: przedmiot konsultacji termin, forma, i tryb konsultacji.

2. Publikacja, o której mowaw w ust. 1, nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótrzym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 8. 1. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogloszeń Urzędu Miejskiego nie później niż w ciagu 30 dni od zakończenia konsutacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opini wraz ze stanowiskiem Burmistrza Drohiczyna w danej sprawie.

§ 9. Wyniki konsutacji nie są wiążące dla organu przeprowadzającego konsultację.

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsutacjach jeżeli zostały przeprowadzne w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Żeruń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe