Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/780/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 8 października 2010r.

w sprawie utworzenia w Białymstoku odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b, 2c, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się w Białymstoku dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., odrębne obwody głosowania w następujących szpitalach, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym:

1) w Samodzielnym Publicznym ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Interna), ul. M. Skłodowskiej-Curie 25;

2) w Samodzielnym Publicznym ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Chirurgia), ul. M. Skłodowskiej-Curie 26;

3) w Samodzielnym Publicznym ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Ginekologia), ul. Warszawska 15;

4) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A;

5) w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Fabryczna 27;

6) w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK, ul. Sienkiewicza 79;

7) w Białostockim Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12;

8) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego, ul. Żurawia 14;

9) w Domu Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9;

10) w Zakładzie Karnym, ul. Hetmańska 89;

11) w Areszcie Śledczym, ul. Kopernika 21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwała podlega wywieszeniu w siedzibie Prezydenta Miasta Białegostoku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe