Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/217/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej powiatu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Józef Stanisław Szymanowski

Załącznik do Uchwały Nr XLI/217/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik.doc

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe