Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/200/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r., Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z 2008 r., Nr 209, poz. 1316, z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogusław Zduniewicz


do Uchwały Nr XXIV/200/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 września 2010r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
do Uchwały Nr XXIV/200/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 września 2010r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadza się w oparciu o zasady:
1) Pomocniczości,
2) Partnerstwa,
3) Suwerenności,
4) Efektywności,
5) Uczciwej konkurencji,
6) Jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Powiatu Siemiatyckiego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów o których mowa w pkt 1 o poddanej konsultacji sprawie.
Rozdział 2
Szczegółowy sposób i formy konsultacji
1. Organem przeprowadzającym konsultacje społeczne jest Zarząd Powiatu Siemiatyckiego.
2. Zarząd Powiatu przed rozpoczęciem konsultacji społecznych w drodze uchwały określa:
- przedmiot konsultacji
- czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
- formy konsultacji
- zasięg terytorialny przeprowadzanych konsultacji
- osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie powiatu siemiatyckiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
4. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich spotkań,
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
3) ankiet,
4) formularza elektronicznego na stronie internetowej Powiatu,
5) zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronach BIP.
5. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.
6. Wyboru formy konsultacji, w zalezności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Zarząd Powiatu.
7. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
8. Termin wyrażania opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie powiatu Siemiatyckiego nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.
9. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, kierowane są do wyznaczonej komórki/jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach lub jednostki organizacyjnej Powiatu odpowiedzialnej za konsultacje w zależności od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Wyznaczona jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach lub jednostka organizacyjna Powiatu, rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
11. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej merytorycznie komórki/jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach lub jednostki organizacyjnej Powiatu, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Siemiatyckiego, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
12. Informację o podejmowanych konsultacjach organ je zarządzający publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Siemiatyckiego. Informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie Powiatu Siemiatyckiego.
13. W przypadku przeprowadzenia bezpośrednich spotkań sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
1. Po zakończeniu konsultacji Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Siemiatyckiego wyniki konsultacji wraz ze stosownym projektem uchwały.
2. Wyniki konsultacji mogą być również opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez wzgledu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe