Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/229/10 Rady Miasta Sejny z dnia 28 września 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) na wniosek Burmistrza Miasta Sejny, Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Powiatowym Szpitalu w Sejnach przy ulicy Dr. Edwarda Rittlera 2 w Sejnach, dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców przebywających w Powiatowym Szpitalu w Sejnach w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, a także podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Małkiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe