Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 222/XLVI/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 14

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.4 i w związku z art.7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 183/XXXVIII/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 14 w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na terenie targowiska obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży i sprzedaży alkoholu, a także jego spożywania - nie dotyczy imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym organizowanych za zgodą Burmistrza.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe