Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/181/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 21 września 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz 675) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179 poz. 1484 i Nr 143, poz. 1199,z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 9 i art. 28 § 4 i 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych na terenie gminy Trzcianne w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 ninijeszej uchwały wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Trzcianne.

3. Ustala się sołtysom stawkę inkasa od sumy zainkasowanego i terminowo przekazanego na rachunek Urzędu Gminy w Trzciannem podaktu rolnego, leśnego i od nieruchomości w następującej wysokości:

1) Stare Bajki - 11%

2) Boguszki - 11%

3) Boguszewo - 11%

4) Brzeziny - 11%

5) Budy - 11%

6) Chojnowo - 11%

7) Gieczyn - 15%

8) Gugny -11%

9) Krynica - 11%

10) Kołodzieje - 15%

11) Laskowiec - 15%

12) Milewo - 11%

13) Mroczki - 11%

14) Niewiarowo - 11%

15) Nowa Wieś - 11%

16) Pisanki - 11%

17) Szorce - 11%

18) Trzcianne - 11%

19) Wilamówka - 11%

20) Wyszowate - 11%

21) Zajki - 15%

22) Zubole - 11%

23) Zucielec - 11%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/159/06 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 marca 2006r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe