Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwa?a nr XLIII/185/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:

1)zasady stosuje się do nauczycieli, których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego ze względu na:

a) różną liczbę godzin w poszczególnych semestrach, wynikającą z planów nauczania,

b) specyfikę pracy w placówkach oświatowych, w których nie są przewidziane ferie szkolne;

2)ustalony dla nauczyciela zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wymiar godzin zajęć, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może przekraczać z tego tytułu 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;

3)średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacji na dany rok szkolny i plan zajęć podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego;

4)nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia;

5)w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy na jego wniosek, w trakcie roku szkolnego, na który został ustalony zróżnicowany plan zajęć, przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny.

§ 2. Określa się następujące zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych:

1)obniża się tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych i wychowawczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do wysokości liczby godzin określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin zajęćdydaktycznych lub wychowawczych

1.

Dyrektor szkoły liczącej:

- do 7 oddziałów

8

- powyżej 7 oddziałów

5

2)nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 1 wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

3)wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć wynosi 20 godzin.

§ 4. 1. Nauczycielom realizującym etat łączny, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Uzyskany wymiar o którym mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że do 0,49 pomija się, a co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną godzinę.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

4. Godziny ponadwymiarowe, wynikające z ust. 1 wypłaca się tak jak za pensum przeważające.

5. Godziny ponadwymiarowe, wynikające z innych przyczyn niż określone w ust. 1 są rozliczane zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć oraz posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 6. Traci moc uchwała nr VIII/39/07 Rady Gminy Trzcianne z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe