Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/180/10 Rady Gminy Puńsk z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675) art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, Nr 106, poz. 675, z 2004 r. nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462, nr 249, poz. 2104; z 2006 r. nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) partnerstwa,

3) suwerenności,

4) efektywności,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Puńsk.

§ 4. 1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji zgłaszany jest zgodnie ze Statutem Gminy Puńsk z inicjatywy Wójta Gminy Puńsk, konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu pod obrady Rady Gminy.

2. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji zgłaszany jest zgodnie ze Statutem Gminy Puńsk z inicjatywy komisji rady, co najmniej 3 radnych lub klubu radnych, konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu przez Wójta Gminy Puńsk od Przewodniczącego Rady Gminy Puńsk projektu stosownego aktu prawa miejscowego.

§ 5. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Puńsk w wydanym zarządzeniu określa w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Puńsk odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.

2. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puńsk. Informacja taka jest też ogłaszana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednio otwartych spotkań,

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

3) ankiet,

4) zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronach BIP Urzędu Gminy Puńsk.

4. Termin wyrażenia opinii konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie BIP Urzędu Gminy Puńsk.

5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Puńsk przedstawia Radzie Gminy i publikuje je na stronie BIP Urzędu Gminy Puńsk.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe