Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 202/XXXVII/10 Rady Gminy Zambrów

z dnia 2 października 2010r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstwie art. 30 ust. 1, 2b i 2c ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do wyboru wójta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 2. Ustala się granicę i numer obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

Numer obwodu głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

12

Zakład Karny w Czerwonym Borze

Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zambrów oraz w sołectwach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe