Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/217/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 94 poz. 651, Dz. U. z 2008r. Nr 209 poz. 1316, Dz. U. z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28 poz.146) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się sposób konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik do Uchwały Nr LIII/217/10
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2010 r.

Regulamin

określający sposób konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w paragrafie 2, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. 1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

a) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

b) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie,

c) publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu, bądź ogłoszenia.

§ 5. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe