Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/218/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta na okręgi wyborcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92,ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007 Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Miasta, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLV/199/02 Rady Miasta z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 34, poz. 842, z 2006 Nr 190, poz. 1806 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1668) wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu do granic okręgu wyborczego Nr 2 bloków 11A i 17C przy ulicy Ludowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i słupach ogłoszeniowych.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe