Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/241/10 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 11 października 2010r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw / Dz. U z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania dla wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. , ustala się ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych jak niżej:

1) Szpital - obwód Nr 13 z siedzibą w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Lipowej 190,

2) Szpital - obwód Nr 14 z siedzibą w świetlicy Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. 11 listopada 20,

3) Areszt Śledczy - obwód Nr 15 w Areszcie Śledczym przy ul. Warszawskiej 67.

§ 2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka, stronie internetowej miasta Hajnówka, a także przekazana Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Leonard Kulwanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe