Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/319/10 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 8 października 2010r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa sie wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór deklaracji na podatek leśny(DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 236, poz. 2429) oraz uchwała Nr XI/90/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 262, poz. 2786).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady


mgr Wiesław Jarmusik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/319/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 8 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (I-NRL)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/319/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 8 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN - 1)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/319/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 8 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY( DR - 1)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/319/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 8 października 2010 r.
Zalacznik4.doc

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe