Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 390/10 Wójta Gminy Grajewo z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/ oraz § 11 pkt. 1 Uchwały Nr 197/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2010 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem polegajacych na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i w ramach działu i rozdziału na kwotę 3.492,00 zł zgodnie z załącznikiem.

§ 2. 1. Ustala sie dochody budżetu gminy w wysokości 16.289.163,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące w kwocie 15.277.390,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 2.896.540,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 753.555,00 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 1.011.773,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.804.163,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące w kwocie 15.823.412,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2.896.540,00 zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie 1.980.751,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zdań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 160.640,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik do Zarządzenia Nr 390/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 30 września 2010 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

750

75023

4140

wpłaty na PFRON

własne

2 000,00

750

75023

4410

podróże służbowe krajowe

własne

- 2 000,00

801

80113

4440

odpis na ZFŚS

własne

392,00

801

80113

4700

szkolenia pracowników

własne

- 392,00

854

85401

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

własne

900,00

854

85401

4120

składki na fundusz pracy

własne

200,00

854

85401

4210

zakup materiałów i wyposażenia

własne

- 800,00

854

85401

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

własne

- 300,00

Razem

0,00


Uzasadnienie

Po przeprowadzonej analizie stopnia wykonania planu wydatków budżetu gminy postanawia się dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę 3.492,00 zł, i tak:
1) w planie finansowym Urzędu Gminy
- w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 2.000,00 zł,
- w rozdziale 80113 dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 392,00 zł,
2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wierzbowie w rozdziale 85401 dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 1.100,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe