Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 283/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211 i art. 257 pkt 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675), w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 15.885.598 zł,

2)wydatki w kwocie 21.217.840 zł,

3)Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5.332.242 zł są przychody pochodzące z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 3.875.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 305.192 zł,

c) planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.152.050 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Zarządzenia Nr 283/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 września 2010 r.

zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 310 000,00

0,00

1 310 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 310 000,00

0,00

1 310 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

8 000,00

0,00

8 000,00

70078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

8 000,00

0,00

8 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

21 200,00

0,00

21 200,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

21 200,00

0,00

21 200,00

801

Oświata i wychowanie

3 000,00

0,00

3 000,00

80104

Przedszkola

3 000,00

0,00

3 000,00

Razem:

1 342 200,00

0,00

1 342 200,00

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

24 400,00

0,00

24 400,00

85111

Szpitale ogólne

24 400,00

0,00

24 400,00

Razem:

24 400,00

0,00

24 400,00

Rodziaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 625 267,00

14 000,00

2 639 267,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 216 539,00

10 000,00

2 226 539,00

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

10 000,00

16 000,00

60017

Drogi wewnetrzne

6 830,00

4 000,00

10 830,00

4270

Zakup usług remontowych

1 830,00

4 000,00

5 830,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

431 386,00

0,00

431 386,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

324 767,00

0,00

324 767,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

300,00

300,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500,00

- 300,00

200,00

758

Różne rozliczenia

41 790,00

- 19 000,00

22 790,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

41 790,00

- 19 000,00

22 790,00

4810

Rezerwy

41 790,00

- 19 000,00

22 790,00

801

Oświata i wychowanie

5 345 691,00

0,00

5 345 691,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

338 471,00

0,00

338 471,00

4270

Zakup usług remontowych

5 294,00

2 300,00

7 594,00

4430

Różne opłaty i składki

12 300,00

- 2 300,00

10 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 366 045,00

0,00

1 366 045,00

90002

Gospodarka odpadami

287 667,00

- 2 000,00

285 667,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

- 2 000,00

10 000,00

90095

Pozostała działalność

385 247,00

2 000,00

387 247,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 500,00

3 500,00

10 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 183,00

- 1 183,00

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 094,00

- 317,00

777,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 118 990,00

5 000,00

2 123 990,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

546 000,00

5 000,00

551 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 000,00

5 000,00

92195

Pozostała działalność

1 430 300,00

0,00

1 430 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 300,00

1 000,00

10 300,00

Razem:

18 178 322,00

0,00

18 178 322,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

92 926,00

0,00

92 926,00

75011

Urzędy wojewódzkie

76 000,00

0,00

76 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56 719,00

- 3 000,00

53 719,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

3 000,00

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

200,00

600,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

860,00

- 200,00

660,00

Razem:

1 672 918,00

0,00

1 672 918,00

Wydatki ogółem:

21 217 840,00

0,00

21 217 840,00

Rezerwę ogólną zaplanowaną w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 rozdysponowuje się w kwocie 19.000 zł na:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 60016 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług naprawy dróg gminnych publicznych,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60017 § 4270 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą przejezdności i utrzymaniem dróg gminnych wewnętrznych,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 92109 § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach planu pomiędzy paragrafami wydatków dokonane zostały w celu urealnienia planu finansowego i w oparciu o przewidywane wykonanie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe