Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 270/10 Burmistrza Krynek z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach dochodów budżetowych na kwotę - 180,-zł :

Zadania własne

1) dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczneh § 2030 - 180,-zł .

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków budżetowych na kwotę - 31.295,-zł :

Zadania własne

1) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 3020 - 312,- zł ,§ 4430 - 900,-zł,

2) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4410 - 200,-zł, § 6057 - 17.363,-zł,

3) dział 801 rozdział 80101Szkoły podstawowe § 4010 - 6.382,-zł, § 4300 - 661,-zł, § 4700 - 350,-zł, § 4440 - 1.795,-zł,

4) dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4440 - 831,-zł,

5) dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4370 - 400,-zł,

6) dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczneh § 4130 - 180,-zł,

7) dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4210 -821,-zł.

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4300 - 1.100,-zł.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków budżetowych na kwotę - 30.015 ,-zł :

Zadania własne

1) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 4300 - 1.212 ,-zł,

2) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4110 - 200,-zł, § 6058 - 17.363,-zł,

3) dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa) § 4810 - 6.382,-zł, (rezerwa ogólna) § 4810 - 1.011,-zł,

4) dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej § 4410 - 1,-zł,

5) dział 801 rozdział 80104 Przedszkola § 4440 - 830,-zł,

6) dział 801 rozdział 80110 Gimnazja § 4010 - 1.795,-zł,

7) dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4410 - 400,-zł,

8) dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4440 - 821,-zł .

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4740 - 400,-zł, § 4750 - 700,-zł

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów wynosi - 8.166.451,- zł,

2) plan wydatków wynosi - 8.936.691,- zł,

3) deficyt wynosi - 770.240,-zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Jolanta Gudalewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe