Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/215/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.100 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 64.000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109.165 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.120 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 18.637.957 zł
2. Wydatki ogółem - 20.271.922 zł
3. Deficyt w kwocie 1.633.965 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.044.925 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.410.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.680.947 zł, koszty - 1.673.651 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/215/10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 września 2010 r.
Zalacznik1-7.PDF

Scan 38
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe