Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/255/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c,d,e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 836) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 800 zł w Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 205 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 0900 o kwotę 5 zł;

2) Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 200 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 800 zł w Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 205 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4560 o kwotę 5 zł;

2) Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 200 zł.

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 825.100 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6297 o kwotę 775.100 zł;

2) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6290 o kwotę 50.000 zł.

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 50.000 zł w Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadan własnych o kwotę 48.590 zł, w tym:

a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 2.700 zł,

b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 3020 o kwotę 1.000 zł,

c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę 2.000 zł,

d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 7.000 zł,

e) Dz. 750 rozdz. 75022 § 4750 o kwotę 500 zł,

f) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 1.900 zł,

g) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4350 o kwotę 500 zł,

h) Dz. 754 rozdz. 75405 § 4210 o kwotę 480 zł,

i) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 1.500 zł,

j) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 o kwotę 1.000 zł,

k) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 700 zł,

l) Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 310 zł,

ł) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6059 o kwotę 29.000 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 48.590 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 7.200 zł,

b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30.000 zł,

c) Dz. 750 rozdz. 75022 § 4740 o kwotę 690 zł,

d) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4740 o kwotę 700 zł,

e) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 10.000 zł;

3) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 5.655 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 2.000 zł,

b) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4750 o kwotę 90 zł,

c) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 o kwotę 200 zł,

d) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 3.365 zł;

4) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 5.655 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę 2.000 zł,

b) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4740 o kwotę 90 zł,

c) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 3.072 zł,

d) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 o kwotę 293 zł

e) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4410 o kwotę 200 zł.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 1a do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 7.246.867 zł, z tego:

a) dochody bieżące 6.133.267 zł w tym:

- dochody zadań własnych 5.327.310 zł,

- dochody zadań zleconych 805.957 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.113.600 zł;

2) wydatki w wysokości 8.788.883 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 5.729.658 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 4.923.701 zł,

- wydatki na zadania zlecone 805.957 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.059.225 zł.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.542.016 zł, pokryty zostanie przychodami z zaciagniętej pożyczki w wysokości 450.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 775.100 zł oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w kwocie 316.916 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciagniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.225.100 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 775.100 zł.

§ 14. Prognozę kwoty długu i spłat na 2010 r. i lata następne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowy Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Paweł Szatyłowicz


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 wrzesnia 2010 r.

"Załącznik Nr 1"

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjnew latach 2010-2012

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2011 r.

2012 r.

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodżce z innych źródeł- pożyczki na wyprzedzające fiansowanie

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł - pożyczki na wyprzedzające finansowanie

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

dochody własne jst

pożyczki na wyprzedzające fiansowanie

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

10

01010

6057, 6059

Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda

3 784 364

1 227 800

2 700

450 000

775 100

0

78 200

850 000

775 100

0

78 133

775 131

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

2.

926

92695

6057 , 6059

Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu"Repczyce"-budowa budynku informacji turystycznej ciągu pieszego i pomostów molo w Kleszczelach

1 263 502

29 000

29 000

0

0

0

158 945

0

0

900 690

26 230

0

0

148 637

Urząd Miejski w Kleszczelach


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2010 r.

"Załącznik Nr 1a"

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki oraz pożyczki na wyprzedzajace fiansnowanie

środki pochodżce z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

1.

010

01010

6057, 6059

Budowa systemu kanalziacji sciekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda

3 784 364

1 227 800

2 700

1 225 100

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

2.

010

01010

6050

Dokumentacja techniczna na rozbudowę oczyszczalni ścieków na ul. Akacjowej w Kleszczelach

15 000

15 000

15 000

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

3.

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej na ul. Akacjowej w Kleszczelach

546 500

546 500

273 200

0

273 300

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

4.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Zaleszany-Rowy

630 000

130 000

130 000

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

5.

700

70005

6057, 6059

Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach

517 657

297 542

162 242

0

0

135 300

Urząd Miejski w Kleszczelach

6.

700

70005

6057,6059

Remont świetlicy we wsi Dasze

175 000

175 000

120 000

0

0

55 000

Urząd Miejski w Kleszczelach

7.

754

75412

6060

Zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Kleszczele

100 000

100 000

50 000

0

50 000

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

8.

854

85401

6060

Zakup patelni elektrycznej

6 000

6 000

6 000

0

0

0

Zespół Szkół w Kleszczelach

9.

926

92695

6057, 6059

Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu "Repczyce"- budowa budynku informacji turystycznej, ciągu pieszego i pomostów molo w Kleszczelach

1 263 502

29 000

29 000

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

Ogółem:

7 038 023

2 526 842

788 142

1 225 100

323 300

190 300


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2010 r.

"Załącznik Nr 3"

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota w 2010 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 542 016

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

450 000

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

775 100

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

316 916

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

Rozchody ogółem:

0

1.

Spłaty kredytów

§ 992

0

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2010

Prognoza

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

1225100

2850200

2038900

1050200

836600

623000

409400

195800

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

0

450000

1263800

1050200

836600

623000

409400

195800

1.1.1

pożyczek

0

450000

1263800

1050200

836600

623000

409400

195800

1.1.2

kredytów

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

obligacji

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

450000

850000

0

0

0

0

0

0

1.2.1

pożyczki

450000

850 000

0

0

0

0

0

0

1.2.2

kredyty,w tym:

0

0

0

0

0

0

0

0

EBOiR

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3

obligacje

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na wyprzedzające finansowanie

775100

775 100

775131

0

0

0

0

0

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2

Planowane zobowiązania

775100

775100

775131

0

0

0

0

0

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

14 000

851 300

1814131

254 200

244200

234400

228800

205800

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

0

36 200

213600

213 600

213600

213600

213600

195800

2.1.1

kredytów i pożyczek

0

36 200

213.600

213 600

213600

213600

213600

195800

2.1.2

wykup papierów wartościowych

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3

udzielonych poręczeń

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Spłata zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania

0

775.100

1.550.231

0

0

0

0

0

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

14000

40.000

50.300

40.600

30.600

20.800

15.200

10.000

3.

Prognozowane dochody budżetowe

7246867

7647036

8634000

9970000

10100000

10650000

10900000

11200000

3.1

dochody bieżące

6133267

4677036

6149000

6690000

7500000

7550000

8100000

9400000

3.2

dochody majątkowe

1113600

2970000

2485.000

3280000

2.600.000

3100000

2800000

1800000

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

8788883

8460836

7645300

9756400

9886400

10436400

10686400

11004200

4.1

wydatki bieżące

5729658

4960836

4385300

5876400

6886400

7336400

7886400

8204200

4.2

wydatki majątkowe

3059225

3500000

3260000

3880000

3000000

3100000

2800000

2800000

5.

Prognozowany wynik finansowy

1542016

813.800

988700

213 600

213600

213600

213600

195800

6.

Relacje do dochodów (w %):

6.1

długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1-2.2):3

16,91

26,66

3,19

8,39

6,17

3,84

1,80

0

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)

6,21

16,53

12,16

8,39

6,17

3,84

1,80

0

(1.1+1.2-2.1):3

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)

0,19

11,13

21,01

2,55

2,42

2,2

2,1

1,84

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169

0,19

1,00

3,06

2,55

2,42

2,2

2,1

1,84

ust. 3)(2.1+2.3):3


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2010 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych i zadań własnych o kwotę 1000 zł dokonano w oparciu o pismo nr FB.II.MC.3011-265/2010 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Zwiększono również kwotę 5 zł. z tytułu odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 825.100 zł dokonano następująco:

a) rozdz. 01010 zmniejszono kwotę 775.100 zł z tytułu dofinansowania inwestycji pozyskiwanych z innych źródeł , w związku z tym iż rozliczenie inwestycji pod względem finansowym nastąpi w 2011 roku. Dlatego też postanawia się zaciągnąc pożyczkę w Baknu Gospodarsta Krajowego na wyprzedzajace finansowanie do wysokości zaplanowane dotacji ze srodków unijnych.

b) w rozdz. 75412 zmniejszono kwotę 50.000 zł na zakup samochodu dla OSP w Kleszczelach. Uzyskana dotacja na ten cel ze srodków Zarządu Głównego ZOSP RP została bezpośrednio przekazana dla wykonawcy.

3) w ramach przeniesień wydatków:

a) zwiększono plan wydatków o kwotę 48.590 zł następujaco:

- w rozdz. 01010 dokonano zwiększenia wydatków za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń oraz sprawdzenie projektów realizowanej inwestycji,

- w rozdz. 70004 i 70005 dokonano zwiększenia na wypłatę ekwiwalentu za pranie własnej odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych , sporządzenie projektów decyzji ustalajacych warunki zabudowy oraz podział działek i ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosći gminnych.

- rozdz. 75412 przeznacza się na opłate dostępu do internet oraz składki OC za środki transportowe,

- rozdz. 75405 na zakup AlcoBlow na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce,

- rozdz. 80113 na opłatę składek OC i remont autobusów,

- rozdz. 90002 na zakup folii do ofoliowania eternitu w ramach zadania :odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest".

- w rozdz. 92695 zwiększono wydatki za sporządzenie studium wykonalnosci projektu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

- rozdz. 7022 wydatki na zakup toneru do drukarki,

- w rozdz. 85219 na zakup materiałów na potrzeby MOPS zgodnie z otrzymanym pismem kierownika jednostki.

b) zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.590 zł :

- rozdz. 60016 kwotę 37.200 zł na przebudowę drogi gminnej Zaleszany - Rowy oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- rozdz. 75022 na zakup papieru na potrzeby Rady,

- rozdz. 92695 zmieniono § 6050 na 6059 klasyfikacji budżetowej. Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków unijnych.

- w ramach zadań zleconych kwotę 5.655 zł przeznacza sie na konserwację programów , zakup tonetu oraz opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe