Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/245/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Choroszcz lub jej jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Gminie Choroszcz lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej zwanych dalej dłużnikami,

2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

3) organ lub osobę uprawnioną do udzielania tych ulg,

4) okoliczności, w których ulgi stosowane mogą być z urzędu.

§ 2. 1. Należności, o których mowa w § 1 pkt 1 mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5 mogą być umarzane również na wniosek dłużnika.

§ 3. Należności, o których mowa w § 1 pkt 1 mogą być umarzane na wniosek w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Choroszcz.

§ 4. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. W przypadku spłaty całej należności głównej mogą być umorzone odsetki od nieterminowo spłaconej należności głównej.

4. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Choroszcz, na wniosek dłużnika mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności albo płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż dwa lata.

3. Okres spłaty należności na raty nie może być dłuższy niż dwa lata.

4. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia wymagalności długu do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

5. Jeżeli należność nie została spłacona w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4, chyba że Burmistrz Choroszczy lub osoba, o której mowa w § 6 pkt 2, wyznaczy późniejszy termin spłaty należności. Przedłużenie terminu nie może naruszać terminów, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 6. Do udzielania ulg określonych uchwałą uprawnieni są:

1) Burmistrz Choroszczy - jeżeli należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym mają być wpłacane na rachunek Urzędu Miejskiego,

2) osoba kierująca jednostką podległą - jeżeli należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym mają być wpłacane na rachunek tej jednostki.

§ 7. 1. Stosowanie ulg następuje:

1) w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli, gdy umorzenie należności następuje z urzędu,

2) w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej pomiędzy dłużnikiem a Burmistrzem Choroszczy lub osobą, o której mowa w § 6 pkt 2, gdy zastosowanie ulgi następuje na wniosek dłużnika.

2. W odniesieniu do należności umarzanych z urzędu pismo zawierające oświadczenie Burmistrza lub osoby, o której mowa w § 6 pkt 2, pozostawia się w aktach sprawy bez obowiązku doręczania.

§ 8. 1. Udzielanie ulg na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą może być dokonane wówczas, gdy:

1) ulgi nie stanowią pomocy publicznej i udzielane ulgi nie naruszają postanowień art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE.C.07.306.1 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2,

2) ulgi stanowią pomoc de minimis i spełnione są warunki do udzielenia pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis, określone w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis (Rozporządzenie Komisji [WE] Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Publikacja Dz. U. UE.L.06.379.5).

2. Ulgi, o których mowa w § 2, § 3 oraz § 5 ust. 1 mogą stanowić pomoc de minimis.

3. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulg stanowiących pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311), w formie określonej w rozporządzeniu.

4. Na żądanie Burmistrza Choroszczy lub osoby, o której mowa w § 6 pkt 2, dłużnik będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest zobowiązany udokumentować, że:

1) udzielanie ulgi objętej wnioskiem nie będzie stanowić pomocy publicznej,

2) spełnia wymogi do udzielenia pomocy publicznej w ramach zasady de minimis.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 10. Traci moc uchwała Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielaniu innych ulg w spłacaniu tych należności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 872).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe