Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/249/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Choroszcz w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje ogłasza Burmistrz Choroszczy.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

a) cel konsultacji,

b) przedmiot konsultacji,

c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) formę bądź formy konsultacji.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.choroszcz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy poprzez umieszczenie na okres 7 dni w zakładce "Platforma Konsultacji Społecznych" oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy wraz z projektem uchwały.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) formularz, który można pobrać ze strony internetowej, lub w sekretariacie Urzędu,

3) w inny dostępny sposób.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

§ 6. 1. Uwagi i opinie, w trybie opisanych w § 4 i 5 konsultacji, mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, na obowiązującym formularzu pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.

4. Podanie wyników konsultacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.choroszcz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Platforma Konsultacji Społecznych", nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

5. Nieprzedstawienie uwag lub opinii, o których mowa w ust. 1 w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Choroszczy przedstawia Radzie Miejskiej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/249/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 września 2010 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

Projekt uchwały w sprawie: ………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………

Nazwa organizacji wnoszącej opinię: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Choroszcz, dnia: …………………. ………………………………………….

Imię i nazwisko upoważnionego

przedstawiciela organizacji pozarządowej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe